Ohutus

Ohutus põhineb valikutel – kas käituda ohutult või ohtlikult. Väikelapse ohutu käitumise eest vastutab lapsevanem, kes läbi oma eeskuju ning edasiantud teadmiste ja hoiakute õpetab lapsele õigeid käitumismustreid.

 

Ohutus on lai valdkond, mille eesmärgiks on panustada inimeste teadmiste, oskuste ja õige käitumise valikutesse. Laste jaoks on suurimateks eeskujudeks vanemad, vanavanemad ja õed-vennad, hilisemas eas iidolid ning eakaaslased. Laps õpib koos täiskasvanuga. Igapäevaselt koos toimetades arenevad ja kujunevad lapsel vajalikud oskused ning temast saab kohusetundlik ja iseseisev tubli kodanik.

Liiklusohutus

Tänapäeval on liikluses osalemine meie igapäevane tarve. Kuna liikluses osalevad ja liikluskeskkonda jagavad nii jalakäijad, jalg- ja mootorratturid kui ka autojuhid, siis muutub oluliseks liiklejate omavaheline suhtlemine.

Laps on vähemkaitstud liikleja, kes on pisemat kasvu, ettearvamatu käitumisega ja kellel on veel välja arenemata ohutunnetus. Tuleb arvestada, et laps näeb ja tajub liiklusmaailma teistmoodi kui täiskasvanud: tema meeleorganid ei ole veel välja arenenud, keskendumise võimekus on väiksem ja otsustusprotsess aeglasem.