7–9-aastane liikleja

7–9-aastane laps liikleb jalgsi, jalgratta, rula, tõukeratta, koolibussi või ühistranspordiga ja on ka sõitja. Ta saab aru liiklusega seotud mõistetest ja liiklusreeglitest. Põhirõhk on ohutute käitumisviiside õpetamisel. Tuleb harjutada käitumist erinevates liiklusolukordades, laiendades liiklemispiirkonda. Last tuleb toetada ja julgustada, et temast saaks julge ja iseseisev liikleja. Lapse kooliminek toob kaasa iseseisvuse – liigeldakse kas üksi või sõpradega, läbides pikemaid vahemaid. Samas ta ei ole veel võimeline hindama sõiduki peatumisteekonda, seetõttu enne teeületust alati – peatu, vaata, veendu!

Koolitee harjutamist tuleb alustada juba varakult. Kõige parem on seda teha suvel enne kooli minekut ning tulevast kooliteed tuleb koos korduvalt läbida. Teeületuse õpetamisel olge algselt lapse kõrval ja hiljem veidi tagapool jälgides lapse tegevust. Paluge tal selgitada, mida ja miks ta teeb ja nii kinnistuvad teadmised paremini ning tekivad harjumused. Teeületusel õpetage jälgima, et laps suunaks oma pilgu kaugemale sõiduteele, et vajadusel märgata eemalt lähenevaid sõidukeid. Kõige ohutum on teed ületada fooriga ristmikul või ülekäigurajal. Kui foori või ülekäigurada ei ole, valige tee ületamiseks koht, kus nähtavus on mõlemas suunas võimalikult hea. Arvestage, et kõige lühem tee ei pruugi olla kõige turvalisem. Leppige lapsega kokku, et ta helistaks, kui hakkab koolist tulema või kui ta on koju jõudnud. Mobiiltelefon ja kõrvaklapid on liikluses kõrvalised tegevused, mis hajutavad tähelepanu. Kodu ümbruses ületage perega sõiduteed alati ühes ja samas kohas, et lapsel tekiks ohutum liiklemise harjumus. Öelge lapsele, et nähes ja kuuldes alarmsõidukit (kiirabi, politseid, päästeametit), tuleb alati neile teed anda.

2020. aastal valmis Maanteeametil koostöös MTÜ-ga AGA MINA veebikeskkond liiklusohutus.agamina.ee. Veebikeskkonnas leiavad lapsevanemad olulist infot lapse liikluskäitumise kujundamisel ja ohutuse tagamisel liikluses. Samuti on võimalik läbi kolme virtuaaltuuri (koolitee, koduõu ja teeületus) vaadelda koos lapsega erinevaid liiklussituatsioone, arutleda ohutu liiklemise teemadel ning õppida koos õigeid käitumismudeleid nii lasteaia- kui ka kooliteel, koduõues ning sõidu- ja raudtee ületusel.

Meelespea lapse ohutuks kooliteeks

  • Reguleerimata ülekäigurajal sõiduteed ületades tuleb enne sõiduteele astumist peatuda ja veenduda, et läheneva auto juht sõitu aeglustades või seisma jäädes jalakäijale teed annab!
  • Sõiduteed ei tohi mingil juhul ületada parkiva auto või peatuses seisva ühissõiduki varjust!
  • Algklassiõpilasega tuleb koolitee koos läbi käia iga õppeaasta eel ja suunavate küsimuste abil võimaldada lapsel endal rääkida, millele ta liikluses tähelepanu pöörab, milliseid ohte ta näeb ning kuidas ta käitub sõiduteed ületades!
  • Selgitusi jagades ja last sõidutee ületuskoha juures õpetades on täiskasvanul soovitatav kummarduda või kükitada nii, et ta näeks liiklust lapse silmade kõrguselt!
  • Lapsevanema kohustuseks on õigesti hinnata lapse koolijõudmiseks vajalikku aega, et laps hilinemise hirmus ei peaks hakkama kiirustama ja liiklust unustades end ohtu seadma!

Loe lisaks: Tark laps kooliteel