Valik soovitusi üldiseks õppimise toetamiseks

  • Säilita ise rahu ja püüa hoida enda stressitase võimalikult madal. Sinu stress mõjutab ka last. Stress on üks tõhusa õppimise suurim vaenlane.
  • Palu (vajadusel aita) lapsel püstitada endale päeva õpieesmärgid – mida ta planeerib ära teha, millist abi ja tuge ta selleks võiks vajada. Kirja pandud eesmärgid aitavad lapsel hoida oma õppimist järje peal.
  • Arutage lapsega, miks on õppimise plaanide ja reeglite kokkuleppimine ning nende järgimine hetkel eriti oluline (olukord on uus, tõhus õppimine nõuab kindlaid tingimusi). Arutlege, milline õppimise viis võiks last tema enda kogemusel kõige paremini toetada ja pakkuge omalt poolt vajadusel lisandusi (nt vaikne ruum, märkmete tegemine, kaaslase või vanemaga arutamine, endale valjult jutustamine jne). Vajadusel palu õpetajalt abi.
  • Suhtle lapsega pigem rohkem kui vähem. Küsi küsimusi selle kohta, kuidas õppimine läks, milliseid õppimise viise ta kasutas ja milliseid uusi avastas, mis teda kõige enam aitasid. Last saad selle juures aidata, paludes tal tehtut kirjeldada, põhjendada, miks ta nii tegi ja kuidas ta oma tegevuse tulemust ise hindab.
  • Suuna last õpitu üle mõtlema ja lase tal õpitut oma sõnadega endale jutustada või palu uus teadmine kirja panna. See on hea meetod õpitu kinnistamiseks ja ka tulevikus kasulik õpistrateegia iseseisvaks õppimiseks.
  • Võimalda alates 7. klassist lapsele motivatsiooni hoidmiseks iseseisvust valikutes. Kui kooli töökorraldus võimaldab, lase tal ise valida aeg ja viisid, millal ja kuidas ta oma õpiülesandeid täidab.
  • Lapsele võiks meenutada seda, et pingutamine ja ülesande kallal pusimine on hädavajalik ja normaalne õppimise osa. Õpitu omandamisel ei ole edukuse näitajaks mitte see, kui kiiresti asjad tehtud saavad, vaid kas õpitust on aru saadud, meelde jäetud ja kas seda osatakse tulevikus kasutada.
  • Õpihuvi säilitamiseks toeta last pigem suunavaid küsimusi küsides kui valmis vastuseid pakkudes. Innusta seejuures last ja ära peleta uudishimu negatiivsete hinnangutega.
  • Tunnusta last mitte niivõrd tulemuse kui pingutuse eest. Sel moel toetad tema eneseusku.
  • Üks tõhusamaid õppimise viise on teiste õpetamine. Lase lapsel igal õhtul endale üks uus teadmine õpetada ja kiida teda selle eest.

Lisalugemist leiad Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi koostatud materjalist.

Allikas: haridus- ja teadusministeerium